گواهینامه های (Certificate) شرکت QTECH روسیه

ISO-9001
HMS
ISO-14001
SK
OHSAS-18001
گواهینامه تجهیزات مخابراتی QTECH
گواهینامه تجهیزات مخابراتی QTECH
QTECH Industry Leader 2021